Osé Agenturen Merken - Algemene voorwaarden - Informatie - Contact

Bread & Boxers

Maison Lejaby

Boxer in Blue

Piege Lingerie

Soak!

Embrace design

Sluiten
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN OSÉ AGENTUREN

1. Op alle verkopen, offertes en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze zijn voor beide partijen bindend, met uitsluiting van andersluidende condities van koper behoudens schriftelijk door verkoper aanvaarde afwijkingen. Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. Op alle overeenkomsten gesloten onder de werking van deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen m.b.t. deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem. Verkoper kan koper echter naar keuze in rechte betrekken voor het gerecht van diens plaats van vestiging c.q. woonplaats al dan niet onder toepassing van het recht van het land waar koper gevestigd/woonachtig is.

3. Alle offertes zijn vrijblijvend tot 7 dagen na ondertekening. Bij annulering van de order na 3 maanden van dagtekening zal er annuleringkosten in rekening worden gebracht ter hoogte van 30% van de totaal geschreven order.

4. Levering en overgang risico vinden plaats door overdracht der goederen aan de beroepsvervoerder of, in geval de goederen door koper worden afgehaald c.q. door verkoper worden bezorgd, door de in ontvangstnamen der goederen door koper resp. de aflevering in het magazijn van koper. Verkoper neemt de kosten van het vervoer voor zijn rekening tot aan de Nederlandse grens. Uitklaring is voor rekening van de koper. Wanneer levering afhankelijk is van afroep door de koper en deze in gebreke blijft met afroepen geldt als leveringsdatum de laatste dag van de overeengekomen afroeptermijn c.q. leveringstermijn.

5. Na het verstrijken van de (overeengekomen) leveringstermijn/- datum treedt automatisch een naleveringstermijn van 4 weken in werking.

6. Verkoper is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveranties te eisen, indien: a. hij de uit de betreffende order(s) voortvloeiende krediet risico's niet of onvoldoendekan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar
b. de financiële positie van de koper verslechtert voordat de order(s) geheel is c.q. zijn uitgevoerd.

7. a .Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij binnen twee weken na ontvangst der goederen schriftelijk en duidelijk omschreven bij verkoper zijn ingediend en mits de goederen zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.
b. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin e.d. vormen geen grondslag voor klachten.
c. Bij gerechtvaardigde klachten heeft verkoper de keuze de goederen te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen binnen dertig dagen na ontvangst der retourzending.

8. Koper kan in geval van niet, niet tijdig c.q. niet correct leveren geen aanspraak doen gelden op vergoeding van schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens verkoper.

9 a. De betaling van de Factuur, dient te geschieden op een door de verkoper aan te wijzen rekening.
b. Betalingen worden steeds aangewend ter vereffening der oudste vervallen vorderingen.
c. Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van de verkoper.
d. De koper, die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing nodig is tegenover de verkoper in gebreke.
e. Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mee aanmaningskosten (rente) te betalen van maximaal 1,5% per maand of gedeelte van een maand, onverminderd een forfaitaire vergoeding van maximaal 15% van de niet of niet tijdig betaalde factuurbedragen conform de handelsgebruiken van het Nederlands recht.
f. Indien koper in gebreke blijft tijdig te betalen, is verkoper gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen, contante betaling vóór aflevering der goederen of een garantie voor tijdige betaling te verlangen, het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel de verdere uitvoering van de order op te schorten tot alle vervallen factuurbedragen vereffend zijn.

10. Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat betaling van alle  ook nog niet vervallen facturen heeft plaatsgevonden. Zolang verkoper nog iets te vorderen heeft, is deze gerechtigd de goederen terug te nemen en is de koper niet gerechtigd goederen van verkoper in welke vorm dan ook (tot zekerheid) aan derden over te dragen of aan derden in consignatie te geven. Voor op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt koper gecrediteerd voor de marktwaarde van die goederen op de dag van terugname.

11. Overmacht door welke de aflevering der goederen vertraagd of verhinderd wordt, ontslaat verkoper van de verplichting tot tijdige levering en zal overigens geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid van verkoper dan ook. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van verkoper, zoals, doch niet beperkt tot: oorlog, relletjes, staking, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij verkoper van elke aard, storingen in de normale aanvoer van grond en hulpstoffen ten behoeve van verkoper, alsmede stagnatie in het vervoer van producten met door verkoper gekozen transportmiddelen.

12. Verkoper is gerechtigd aan derden kledingartikelen te verkopen, die werden geweigerd en/of retourontvangen, voorzien van welke (merk-)labels van koper dan ook, wanneer de verwijdering van die (merk-)labels leidt tot schade aan of tot waardevermindering van de betreffende artikelen.

INTERNET VOORWAARDEN Produkten van het merk SEDNA en RALPH LAUREN mogen niet op het internet worden verkocht en/of getoond, tenzij uitdrukkelijke toestemming van OSÉ AGENTUREN .
Sluiten
Welkom bij Osé fashion Agenture

Osé fashion agenturen vertegenwoordigd in Nederland Bread & Boxers, Maison Lejaby,Piege Lingerie, BoxerinBlue Swimwear,Soak Wash en Embrace Design

BREAD & BOXERS
Twee vrienden begonnen in 2008 het perfecte herenondergoed te ontwerpen. En wat is er nu belangrijker dan de kleding die elke dag direct op je huid ligt? Bread & Boxers biedt hoge kwaliteit ondergoed dat heerlijk draagt.

MAISON LEJABY
A Corsetier Créateur who adds new charm to traditional lingerie Design Workshop in Lyon Cultural heritage Respect of the body The high standards of a skilled Maison: Well-cut pieces Noble materials A well-designed fit A designer combining elegance and spirit Timeless lines regularly renewed and in tune with the spirit of the moment A collection with a Parisian style and allure: Bold classic style The art of playing with contrast Carefully selected detail Combinations of unique materials

BOXER IN BLUE SWIM & RESORTWEAR
De Boxer in Blue-collectie kenmerkt zich door unieke stijlelementen. De badpakken hebben kraagjes, zakken, knoopjes en andere opvallende details. Alles heeft een duidelijke retrolook. Het mondaine van de jaren ‘20 met de langere pijpjes, het elegante van de jaren ’50 met de kraagjes, het nonchalante gevoel van het Californie uit de jaren ‘70: een knipoog naar de eerste Bondfilms. STIJLVOL EN CHARMANT Wendela de Goederen: ‘Mijn badkleding is stylish en elegant. Vrouwelijk met eenvoudige lijnen. De diversiteit van de ontwerpen zal uiteenlopende vrouwen aanspreken. Dat zie ik ook in de praktijk. De ontwerpen zijn tijd- en ook leeftijdsloos. Precies wat ik voor ogen had.’ ZACHT EN COMFORTABEL Opvallend in de Boxer in Blue-collectie zijn de zogenaamde droge pakken van ouderwetse badstof en pique katoen. De Goederen: ‘Als kind had ik zelf zo’n jumpsuit voor op het strand, voor als mijn bikini nat was of voor wanneer het eigenlijk een beetje te koud was. Heerlijk vond ik dat; het was zacht, comfortabel en je kon er fijn in bewegen. Dat gevoel wilde ik ook voor volwassen vrouwen.’ HOOGWAARDIGE ITALIAANSE STOFFEN De droge pakken zijn multifunctioneel. Je kunt er mee aan het zwembad zitten, maar ze zijn niet te bloot voor op een terras of op de boot. Wordt het frisser, dan kan het droge pak over je badpak heen, zonder dat je je helemaal om hoeft te kleden. Uiteraard staat kwaliteit voorop. Ik gebruik hoogwaardige Italiaanse zwemstoffen en alle badpakken hebben beschermingsfactor UPF50.

EMBRACE DESIGN ARMBANDEN
De collectie van Embrace design richt zich op stijlvolle, zelfbewuste en modieuze vrouwen van alle leeftijden die accessoires zoeken in het midden- en hoge middensegment. Voor hen biedt Embrace Design stoere, vrouwelijke en elegante accessoires met een klassieke touch. Met behulp van hoogwaardige materialen als leer, zijde, suède, zoetwaterparels, en edelstaal is een serie unieke sieraden ontwikkeld voor de stijlvolle vrouw. De armbanden van Embrace Design worden in eigen atelier ontworpen en in kleine series geproduceerd voor een selecte groep retailers.
Allure voor elke vrouw, elke dag.
Embrace Design omarmt je.

SOAK WASH
Soak is ontwikkeld om zacht te zijn voor zowel uw kleren als voor het milieu. Het betreft een schoonmaakmiddel/wasmiddel zonder spoelmiddel/sop waar u van zult houden. Buiten de gunstige effecten op kleren en milieu, zijn er nog meer voordelen: de formule is vrij van zwavelzuur en gemaakt van duurzame ingrediënten. Het bevat geen glycol, oxyde d'éthylène, oxyde de propylène, laurylsulfate van sodium, lauryléthersulfate van sodium, diéthanolamine of monoéthanolamine. Het bevat alleen van oorsprong plantaardige ingrediënten, zacht en biologisch afbreekbaar. De flessen zijn gemaakt van pcr-pet hars. Voor de etiketten hebben we recyclebaar materiaal gebruikt en de inkt is op basis van water die niet schadelijk is voor het milieu. Op elke fles zit een lijst met ingrediënten. De basissamenstelling is altijd hetzelfde, maar de geurloze producten bevatten geen parfum.
Sluiten
Sluiten
Uw naam:
Uw e-mailadres:
Onderwerp:
Artikel:
Bericht:
Verificatiecode:

Verificatiecode is vereist om spam tegen te gaan.